İmam Ali as ‘dan: Akıl ve Bilgi

İmam Ali as buyurdular ki ;

 • İmam Ali “a.s” Akıllının gönlü, sırrının sandığıdır. Güler yüz, güzel huy dostluk ağıdır; tahammülse ayıpların kabridir.
 • (İmam Hasan’a (a.s) buyurdular ki.) Oğulcuğum, benden dört şey belle, işlediğin zaman sana zarar vermeyecek dört şeyi de aklında tut: Zenginliğin en üstünü akıldır; yoksulluğun en büyüğü ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir; soyun-sopun en yücesi güzel huy. Oğulcuğum, ahmakla eş dost olmaktan sakın; sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Nekesle eş dost olmaktan sakın; ona en fazla muhtâç olduğun zaman yardımına koşmaz, oturur. Kötülük edenle eş dost olmaktan sakın; o, pek az bir şeye seni satar gider. Yalancıyla eş dost olmaktan sakın; çünkü o, serâba benzer; uzağı yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Akıllının dili gönlünün ötesindedir; ahmağın gönlüyse dilinin ötesinde.
 • Akıl gibi zenginlik, bilgisizlik gibi yoksulluk, edep gibi miras, danışmak gibi arka olamaz.
 • Bilgisiz kişiyi, bir işte, bir fikirde ya pek ileri görürsün, ya pek geri kalmış.
 • Akıl tamamlandı mı söz azalır.
 • İşler şüpheli göründü mü, sonunu görerek önü hakkında hüküm vermek gerekir.
 • Nerede olursa olsun, hikmeti almaya bak; çünkü hikmet münâfıkın gönlünde, oradan çıkıp ona sâhip olan müminin gönlüne girerek karar edinceye dek sâkin olmaz.
 • Hikmet, müminin yitik malıdır; isterse nifak ehlinden olsun, hikmeti al.
 • Bilmiyorum demeyi bırakan kişi, öleceği yerden yaralanır gider.
 • Bilginin en aşağılığı, dilde olanıdır; en yücesi de insanın uzuvlarında ve işlerinde görünenidir.
 • Bir haberi duydunuz mu onun hükmüne uymak suretiyle duyun, belleyin ve rivâyet edin onu; yalnız nakletmek için değil; çünkü bilgiyi rivâyet edenler çoktur; fakat ona riâyet edenler azdır.
 • Nice bilgin vardır ki bilgisi olduğu halde ona fayda vermez de bilgisizliği öldürür gider onu.
 • Akıldan daha faydalı mal, kendini beğenmekten daha korkunç yalnızlık, tedbir gibi akıl, takvâ gibi kerem, güzel huy gibi eş dost, edep gibi miras, başarı gibi kılavuz, iyi işlerde bulunmak gibi alış-veriş, sevap gibi kâr, şüpheli şeylerde durup çekinmek gibi sakınmak, haramdan kaçınmak gibi zâhitlik, düşünmek gibi bilgi, farzları yerine getirmek gibi ibâdet, utanmak ve sabretmek gibi îman, gönül alçaklığı gibi soy sop, bilgi gibi yücelik, hilim gibi üstünlük, danışmak gibi arka yoktur.
 • İktisada riâyet eden yoksulluğa düşmez.
 • Hoş geçinmek aklın yarısıdır.

(İmam Ali as Kümeyl b. Ziyâd’in-Nahai’nin (r.a) elini tutup şehrin dışına çıkardılar. Sahraya varınca bir ah çektiler de buyurdular ki:)

 • Ey Kümeyl, bu gönüller kaplardır; en hayırlı kap da içindekini en iyi koruyanıdır. Benden duyduğun sözü aklında tut. İnsanlar üç kısımdır: Rabb’e mensup bilgin, kurtuluş yolunda bilgi belleyen, bunlardan başkaları pisliğe bulanmış sineklerdir; her seslenen kişiye bilmeden uyan, her yele kapılıp giden kişilerdir. Onlar ne bilgi ışıklarıyla ışıklanmışlardır, ne kuvvetli bir desteğe dayanmışlardır. Ey Kümeyl, ilim maldan hayırlıdır; ilim seni korur, sense malı korursun. Mal, vermekle azalır, ilim öğretmekle çoğalır. Mal sâhipleri malın zevâliyle zevâl bulup giderler. Ey Ziyâdoğlu Kümeyl, bilgiyi elde etmek, âdetâ dindir ki Allah’a onunla yol bulunur. İnsan, yaşarken onunla tâat elde eder; ölümünden sonra da iyilikle, hayırla anılır. İlim hâkimdir, malsa hüküm altındadır, mağluptur. Ey Kümeyl, malları hazinelerde biriktirenler, diriyken ölmüşlerdir; bilginlerse dünyâ durdukça yaşarlar. Kendileri yok olup gitmişlerdir, fakat eserleri yüreklerde mevcuttur. (Göğüslerine işaretle) Burada öylesine derin, öylesine geniş bir bilgi var ki ne olurdu, bunu anlayabilecek biri bulunsaydı. Evet, tez anlar birini buluyorum, fakat emin değilim ondan, din hükümlerini dünyâya âlet edebilir; Allah’ın nimetleriyle Allah kullarına, Allah’ın delilleriyle Allah’ın dostlarına karşı üstünlük dâvâsına girişebilir. Yahut gerçeğe sâhip olanlara boyun eğen, fakat önüne ardına dikkat etmeyen, can gözü açık olmayan, daha başlangıçta şüpheye düşüp gönlünden işkillenen birini bulabiliyorum. Oysa ne buna inanılabilir ne ona. Yahut da dünyâ lezzetine sarılan, hemencecik şehvetlere atılan, yahut da mal mülk toplamaya hırsı olan birini buluyorum; oysa bu ikisi de hiç bir hususta dîne riayet edenlerden değildir. Bu iki bölük, ancak otlayan hayvanlara benzer. İşte ilim, ilim ehlinin ölümüyle böylece ölür gider. Allah’ım, evet; yeryüzü, Allah için delil ve hüccet olan, onun adına kaaim bulunan birisinden hâlî kalmaz; o, ilmi ve dîni ayakta tutar; ama meydanda olur, bilinir, tanınır, yahut hikmete mebnî korkar görünür, gizlenir. Allah’ın hüccetlerinin, Allah’ın apaçık delillerinin batıl olmaması için hüküm budur, böyledir. Ama bu, niceye bir böyle sürür gider? Andolsun Allah’a ki onların sayıları azdır. Allah katında dereceleri pek büyüktür. Allah delillerini, onlara bezeyenlere ısmarlayıncaya, kendi benzerlerinin gönüllerine verinceye dek onlarla korur. Allah onların can gözlerini açar, bilgiyi onlara sunar; onlar da yakin ruhuyla kuvvetlenirler; güçlükleri kolay görürler, bilgisizlerin kaçındıkları, hoş görmedikleri şeyler hoş görünür onlara; canları yüceler yücesi olan yakınlık duraklarında olduğu halde bedenleriyle dünyâ ehlinden görünürler, onlarla görüşüp konuşurlar. İşte bunlardır Allah’ın halîfeleri, yarattığı yer yüzünde. Bunlardır halkı dînine çağıranlar. Âh, âh, ne de özlerim onları görmeyi. Ey Kumeyl, istersen dön, git artık.

İmam Ali as buyurdular ki ;

(Akıllı kimdir, anlat denince İmam Ali as buyurdular ki:)

 • Her şeyi lâyık olduğu yere koyandır. (Câhili anlat dediler;)(buyurdular ki:) Anlattım ya.
 • Öfke delilikten bir kısımdır. Çünkü sâhibi nâdim olur; nâdim olmuyorsa deliliği adamakıllı pekişmiş demektir.
 • Hikmet sâhibi kişilerin sözleri doğruysa devâdır, yanlışsa hastalık.
 • Bilginizi bilgisizlik, yakininizi şüphe hâline getirmeyin.
 • Bildiniz mi amel edin; yakine erdiniz mi ayak direyin.
 • Allah bir kulu alçalttı mı, ona bilgi başarısını men eder.
 • Ahmakla eş dost olma; kendi yaptığını sana güzel gösterir, seni de kendine benzetmek ister.
 • İbret alınacak şeyler ne de çok, ibret alanlarsa ne az.
 • İlim ikidir: Yaratılıştan olan, duyup bellenen. Duyulup bellenen bilgi, yaratılışta bilgi kabiliyeti yoksa fayda vermez.
 • İlim amelle eşittir; bilen amel eder. İlim, amelle seslenin; Amel cevap verirse ne âlâ, cevap vermedi mi ilim de göçer gider.

(İmam Ali as Câbir b. Abdullah-i Ansârî’ye buyurdular ki:)

 • Yâ Câbir, dünyâ dört şey üstünde durur: Bilgisiyle amel eden, halka da öğreten bilgin; öğrenmekten utanmayan, çekinmeyen bilgisiz, varlığında nekeslikte bulunmayan cömert, âhiretini dünyâsına satmayan yoksul. Bilgin, bilgisini yitirirse, bilgisiz de öğrenmekten çekinir. Zengin, malında nekeslik ederse yoksul da âhiretini dünyâsına satar. Yâ Câbir, kime Allah’ın nimetleri çok gelir, kimin malı fazlalaşırsa insanların ona ihtiyacı artar; kim, Allah’ın verdiği nimetlerde kendisine vâcip olanı yerine getirirse o nimetlerin devâmına, sebep olur; kim, vâcip olanı ifâ etmezse o malı mülkü zevâle atmış, yok etmeye başlamıştır.
 • Seni azgınlık, yolundan alıkor, doğru yola sevk ederse bu aklına delâlet eder, akıllı olduğuna delil olarak bu yeter sana.
 • Nice kişiler vardır ki haklarında güzel sözler söyleyen kişilerin sözlerine kanarlar, aldanırlar.
 • Hüküm verişte susmakta hayır olmadığı gibi bilgisiz söz söylemekte de hayır yoktur.
 • İki haris vardır ki doymaz da doymaz: Bilgi isteyen, dünyâ dileyen.
 • Her kaba bir şey koyunca daralır; ancak bilgi kabı müstesnâ. Ona bilgi kondukça genişler.
 • Âlim ölü olsa bile diridir. câhil diri olsa bile ölü.
 • Bilgi, tükenmeyen bir hazinedir; akıl, eskimeyen, yıpranmayan bir elbise.
 • Bilgin, kadrini bilen kişidir; bilgisiz, yaptığını bilmeyen kişidir. Akıllı, ameline dayanır, câhil, emeline dayanır. Bilgin, kalbiyle, gönlüyle bakar görür; câhil, gözüyle bakar görür.
 • Akıl gurbette yakın bulmaktır; ahmaklık vatanda gurbete düşmektir.
 • Cahiller çoğalınca bilginler garip olurlar.

İmam Ali as buyurdular ki ;

 • Hilim, hikmetin meyvesidir; gerçekse dalları, budaklarıdır.
 • Allah rahmet etsin kadrini bilene, haddini aşmayana.
 • Bilgin kişinin rütbesi, rütbelerin en yücesidir. Bilgin kişinin bilgisinden dolayı şükrü, bilgisiyle amel etmesi ve o bilgiyi, müstahak olana belletmesidir.
 • İki şey vardır ki sonu bulunmaz; Bilgi, akıl.
 • Akıllının zannı, câhilin yakininden daha doğrudur.
 • Şer işle hayır dileyenin aklı da bozulmuştur, duygusu da.
 • Az ilmi olup da onunla amel eden, çok ilmi olup da amel etmeyenden hayırlıdır.
 • Ölç, biç, sonra kes; düşün, taşın, sonra söyle; anla, bil, sonra yap.
 • Kendini bilmeyen, başkasını nasıl bilir? Ya söyleyen, işrâd eden bilgin ol, ya dinleyen, belleyen kesil; üçüncüsü olmaktan sakın.

İmam Ali “a.s” buyurdular ki ;

 • Kişinin gönderdiği elçi, aklının tercemânıdır; mektubuysa özden daha anlatışlıdır.
 • Seni ıslâh etmeyen bilgi, sapıklıktır; sana faydası olmayan mal, vebâldir.
 • Câhil dostundan ziyâde akıllı düşmanına güven.
 • Görmek yalnız gözle olmaz; görüşler, görenleri aldatabilir.
 • Kullar, bilmedikleri şeylerde duraklasalardı ne kâfir olurlardı, ne dalâlete düşerlerdi.
 • Kendini bilen rabbini bilir.
 • İnsanın, kendisindeki noksanı bilip anlaması, olgunluktan ve ileri üstünlüğündendir.
 • Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş, ahmağın alâmetlerindendir.
 • Bilgiyle dirilen ölmez.
 • Bilgiyi, ehil olmayana veren, bilgiye zulmetmiştir.
 • Söyleyene bakma, söylenene bak.
 • Kendi reyinle hareket etme; kendi reyine uyan, helâk olur gider.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir